Полезна информация

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ПРИ СДЕЛКИ С  НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

 

Целта на настоящото Информационно съобщение е да обясни, как, за какъв период и за какви цели, ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни. Молим да се запознаете внимателно с изложеното по – долу.

I. От кого ще се ползват личните Ви данни

Управителя на ПЕТРОВ ЕСТЕЙТС ЕООД – ДАНИЕЛ ПЕТРОВ

II. За какви цели ще се ползват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат обработвани.Необходимост.

А)Цели
Лични данни се използват за посредничество при покупко –продажба на недвижими имоти, съгласно, което,ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Б) Основания

Спрямо цели по т.А)  обработването е необходимо за сключването и/или изпълнението на договори за посредничество при покупко-продажба или отдаване/наемане на недвижими имоти, изготвяне на предварителни договори, договори за наем, карти за оглед, резервационни протоколи, фактури и т.н.

 

III. Кои Ваши лични данни ще събираме и ползваме:

Само личните данни, който са нужни за посочените в т. II, б. А по – горе цели, ще бъдат ползвани от управителя на ПЕТРОВ ЕСТЕЙТС ЕООД – ДАНИЕЛ ПЕТРОВ, като основно това са:

А) Категория „Общи лични данни“:

Име, презиме, фамилия;

ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор;

Постоянен и настоящ адрес;

Електронна поща;

Телефонен номер;

-Документи за самоличност

-Всички други, съобразно обема и естеството на посредничеството при сделките с недвижими имоти

IV. На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

В определени случай, за постигане на целите посочени в т. II, б. А по – горе, може да се наложи да предоставим личните Ви данни на: Всички държавни органи и трети лица, до които са адресирани или които разглеждат съответните документи, както и трети лица, включително нотариуси, адвокати, пред които се представят проекти за споразумения, документи, Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и когато е приложимо Закона за защита на личните данни.

ПЕТРОВ ЕСТЕЙТС ЕООД не възнамерява да предоставя личните Ви данни на трети лица извън Европейският съюз. В случай на отчетена необходимост от такова предоставяне, същото ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и утвърдените процедури.

V. Вашите права като субект на личните данни

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате следните права:

да разберете какви Ваши лични данни обработваме и да поискате копие от същите;

да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това е технически възможно;

да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и не е налице законово задължение или правен интерес за нас, въз основа на които законосъобразно да продължава да ги пази;

 когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно регламентирано основание за обработването им;

 когато сте възразил срещу автоматизираното вземане на решения или срещу обработката за целите на директен маркетинг (данните се изтриват само в системите осъществяващи автоматизирано вземане на решение и в базата данни за директен маркетинг) ;

 когато обработването е незаконосъобразно;

 когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас, като администратор на лични данни;

 когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

да поискате от да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:

 оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;

 обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

 Адвокатът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите за които са били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

 сте възразили сте срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за адвоката, докато трае проверката, дали правните интереси на адвоката имат преимущество пред Вашите такива.

да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с нарочно искане за това, отправено до адвоката (само за случаите, когато обработването на личните данни се базира на предоставено съгласие);

да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения), както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за адвоката;

да възразите срещу автоматизирана обработка на Вашите лични данни, включително профилиране, както и да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 

VI. Колко дълго ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно установено основание за това съгласно Закона за нормативни актове.

 

25.05.2018 г. 
Гр.ХАРМАНЛИ                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             

ЗА КАКВО МИ Е ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДОГОВОР С АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ? ПРАВАТА НА КУПУВАЧА И СЪВЕТИ КЪМ НЕГО СЪВЕТИ КЪМ ПРОДАВАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР КАКВО ОЗНАЧАВАТ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Google+